نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب موننکو

این نمایشگاه همه ساله در هفته کتاب(آبان ماه)  با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کمک به رشد و توسعه فرهنگ کتابخوانی برگزار می گردد، هدف از برگزاری نمایشگاه عرضه تازه​های نشر و محصولات فرهنگی به همکاران می​باشد. این نمایشگاه به مدت یک هفته برگزار می​گردد که روز آخر نمایشگاه اختصاص به خانواده موننکو دارد.تا بحال دوازده دوره نمایشگاه کتاب در موننکو برگزار گردیده است.

نمایشگاه سال ۱۳۸۷ دوره اول

نمایشگاه سال ۱۳۸۸ دوره دوم 

نمایشگاه سال ۱۳۸۹ دوره سوم 

نمایشگاه سال ۱۳۹۰ دوره چهارم 

نمایشگاه سال ۱۳۹۱ دوره پنجم 

نمایشگاه سال ۱۳۹۲ دوره ششم 

نمایشگاه سال ۱۳۹۳ دوره هفتم 

نمایشگاه سال ۱۳۹۴ دوره هشتم 

نمایشگاه سال ۱۳۹۵ دوره نهم 

نمایشگاه سال ۱۳۹۶ دوره دهم 

نمایشگاه سال ۱۳۹۷ دوره یازدهم 

نمایشگاه سال ۱۳۹۸ دوره دوازدهم